WINTER SEMESTER EXAMINATION 2021-22

THIRD YEAR B. PHARM 2020-21 RESULT ANALYSIS (SEM V)

Sr.No

Grade

No. of students

Percentage

1 O 8 13
2 A 40 66
3 B 7 11
4 C
5 D
6 NC 6 10
7 Total 61 100

Third B. Pharm Ranker 2020-21 (Sem V)

Rank Name of Student CGPA
Ist BHADEKAR SIDDHI RAJENDRA 9.4
IInd BAHIR SAYALI NAMDEV 9.27
IIIrd GHULE NIKITA SUBHASH 9.21
IVth GAIKWAD PAYAL POPAT 9.12
Vth DHARASHIVKAR GAYATRI GANESH 9.04

First Year B. Pharm Ranker 2020-21 (Sem I)

Rank Name of Student CGPA
Ist Gawari Vaishnavi Ajit 9.85
IInd Lonkar Shweta Ashok 9.79
IIIrd Paliwal Pooja Prabhakar 9.78
IVth Dhas Sushma Shivaji 9.74
Vth Bagate Chaitali Sunil 9.67

FIRST YEAR B. PHARM 2020-21 RESULT ANALYSIS

Sr.no

Grade

No. of students

Percentage

1 O 40 64.5
2 A 17 27.41
3 B 3 4.83
4 D 1 1.61
5 F 1 1.61

Second Year B. Pharm Ranker 2020-21

Ms. Siddhi Rajendra Bhadekar

Rank
1st
CGPA
9.31

Ms. Sayali Namdev Bahir

Rank
2nd
CGPA
9.28

Ms. Nikita Ghule

Rank
3rd
CGPA
9.07

Ms. Payal Popat Gaikwad

Rank
4th
CGPA
8.96

Ms. Gayatri Ganesh Dharashivkar

Rank
5th
CGPA
8.87

Second Year B. PHARM 2020-21 Result Analysis

Sr.no Grade No. Of Students Percentage
1 O 3 6%
2 A 34 74%
3 B 5 11%
4 c 4 9%
second year B.parm

First Year B. Pharm Ranker 2020-21(Sem-I)

Ms. Vaishnavi Ajit Gawari

Rank
1st
CGPA
9.85

Ms. Shweta Ashok Lonkar

Rank
2nd
CGPA
9.79

Ms. Pooja Prabhakar Paliwal

Rank
3rd
CGPA
9.78

Ms. Sushma Shivaji Dhas

Rank
4th
CGPA
9.74

Ms. Chaitali Sunil Bagate

Rank
5th
CGPA
9.67

First year B. Pharm 2020-2021 Result Analysis

Sr.no Grade No. Of Students Percentage
1 O 40 64.5%
2 A 17 27.41%
3 B 3 4.83%
4 D 1 1.61%
5 F 1 1.61%
first year B.pharm

First Year B. Pharm Ranker 2019-20

Ms. Sayali Namdev Bahir

Rank
1st
CGPA
9.21

Ms. Shubhada Balu Ganjare

Rank
2nd
CGPA
9.00

Ms. Siddhi Rajendra Bhadekar

Rank
3rd
CGPA
8.96

Ms. Nikita Subhash Ghule

Rank
4th
CGPA
8.79

Mr. Gourav Dhanwant Singh

Rank
5th
CGPA
8.54

First year B. Pharm 2019-2020 Result Analysis

Sr.no Grade No. Of Students Percentage
1 O 1 2.12%
2 A 28 59.57%
3 B 10 21.27%
4 D 1 2.12%
5 F 7 14.89%
YFirst Year B. Pharm 2019-2020 Result Analysis