First Year D. Pharm Ranker 2019-2020

Ms. Manisha Khataram Choudhary

Rank
1st
Percentage
90%

Mr. Sayyad sharukh sayyad Shabbir

Rank
2nd
Percentage
89.82%

Ms. Shekhawat Komal Chetansingh

Rank
3rd
Percentage
85.00%

Ms. Shastri Tejaswita Prashantkumar

Rank
4th
Percentage
84.91%

Ms. Choudhary Rekha Sheraram

Rank
5th
Percentage
84.82%

First Year D.Pharm Result Analysis 2019-2020

Sr.no Grade No. Of Students Percentage
1 Distinction 16 27.11%
2 First class 23 38.98%
3 Second Class 18 30.50%
4 Pass 2 3.38%

First Year D. Pharm Ranker 2020-2021

Ms. Chandurkar Divya Gajanan

Rank
1st
Percentage
90.18%

Mr. Kedar Pandharinath Ramkisan

Rank
2nd
Percentage
86.91%

Ms. Choudhary Santoshi Bhikaram

Rank
3rd
Percentage
86.00%

Ms. Rathod Priyanka Shanusing

Rank
4th
Percentage
82.90%

Mr. Nagargoje Sachin Radhakisan

Rank
5th
Percentage
82.64%

First Year D.Pharm Result Analysis 2020-2021

Sr.no Grade No. Of Students Percentage
1 Distinction 20 32.78%
2 First class 38 62.29%
3 Second Class 2 3.27%
4 Pass 0 0%

Second Year D. Pharm Ranker 2020-2021

Ms. Choudhary rekha sheraram

Rank
1st
Percentage
88.00%

Mr. Sayyad sharukh sayyad Shabbir

Rank
2nd
Percentage
84.10%

Ms. Kadam Sayali Gurudas

Rank
3rd
Percentage
83.10%

Mr. Chakranarayan Viven Samuel

Rank
4th
Percentage
81.50%

Ms. Asade Sneha Rajendra

Rank
5th
Percentage
81.10%

Second Year D. Pharm Result Analysis 2020-2021

Sr.no Grade No. Of Students Percentage
1 Distinction 16 27.11%
2 First class 39 66.10%
3 Second Class 3 5.08%
4 Pass 0 0%